Collectieve solidariteit, individuele zekerheid

oktober 2015
sh

Naar een toekomstbestendig pensioencontract voor Nederland

Position paper van Rabobank Pensioenfonds, Syntrus Achmea en Cardano

In deze position paper schetsen we de contouren van een ontwerp collectief geïmplementeerde premieregeling, die ten minste even goed is als een uitkeringsregeling onder de FTK2015-regels. De voorgestelde oplossing biedt tenminste dezelfde pensioenuitkomsten als de bestaande uitkeringsregelingen maar is flexibeler en sluit daarom beter aan bij de eisen van de hedendaagse arbeidsmarkt. Om de implementatie van ons voorstel mogelijk te maken zijn enkele aanpassingen in de wetgeving nodig, waarvan de basis in een aantal gevallen al in de steigers staat. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld tussen premie- en uitkeringsregelingen.

Download hiernaast ook het persbericht aankondiging Position Paper inclusief samenvatting