Pensioen voor het moderne werken

januari 2016

Deze ontwikkeling biedt kansen om tot een toekomstbestendige pensioenoplossing te komen voor zowel werkgever als werknemer.

Om zowel tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de werknemer als aan de behoeften van de werkgever zijn twee zaken van belang: een robuust en flexibel pensioenproduct en een betrokken rol van de werkgever en (de vertegenwoordigers van) de werknemer.

Robuust en flexibel pensioenproduct

In het laatste decennium zijn pensioenrisico’s voor een groot deel verschoven van de onderneming naar het individu. Werknemers krijgen hierdoor meer dan ooit te maken met onzekerheden in hun pensioen en worden in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de daarmee gepaard gaande financiële risico’s. De huidige pensioenoplossingen bieden echter onvoldoende mogelijkheden om het pensioen af te stemmen op de individuele behoeften van de deelnemers. Er is dus behoefte aan een pensioenoplossing die:

  •  flexibel genoeg is om tegemoet te komen aan de individuele wensen en eisen van deelnemers, zonder dat er ruimte ontstaat voor onverstandige beslissingen;
  • weerstand kan bieden aan de risico’s die werknemers lopen en daarbij enige vorm van zekerheid kan garanderen;
  • rechtvaardig is voor alle werknemers, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, of inkomen, terwijl er ruimte blijft voor solidariteit en het delen van bepaalde risico’s

Nieuwe rol voor de werkgever

De verschuivingen in pensioenland hebben ook invloed op de rol van de werkgever. Door stijgende kosten en groeiende complexiteit is de werkgever steeds vaker niet de aanbieder van de pensioenregeling (en degene die garant staat), maar veel meer een facilitator. Hoewel de werkgever niet langer bereid of in staat is de pensioenrisico’s te dragen, voelt hij zich er wel verantwoordelijk voor dat werknemers een goed/solide pensioen opbouwen.

Hoe kunnen werkgevers en werknemers samen invulling geven aan een toekomstbestendig pensioen? Het is essentieel dat de werkgever alle voorwaarden schept die voor haar werknemers nodig zijn om een toereikend pensioen op te bouwen. Kerntaken hierbij zijn het onderhandelen van een solide (default) regeling waartoe alle werknemers toegang hebben, bij voorkeur ingericht en geimplementeerd in nauwe samenwerking met de werknemers, en het beschikbaar stellen van pensioeneducatie.

Het gehele paper is hiernaast te downloaden.