Vooruitzichten LDI 2018

januari 2018
Vooruitzichten Cardano

Het afgelopen jaar begon met een agenda vol onzekerheden zoals het toekomstig monetair beleid van de ECB, de economische gevolgen van Brexit, Franse verkiezingen en de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Uiteindelijk bracht 2017 geen grote ongelukken, hoewel daar dus voldoende aanleiding voor was. Naast ECB, Brexit en Trump biedt 2018 weer een aantal andere thema’s waar we naar kijken. Dit zijn de belangrijkste known unknowns.

De lange rentes bleven in 2017 laag, ondanks een aanpassing in het ECB-opkoopprogramma. Na de persconferentie op 26 oktober is er vanuit deze hoek veel rust gekomen. Dit betekent dat vanuit Frankfurt weinig onzekerheden te verwachten zijn, met name in de eerste zes maanden van 2018. Ook blijft de ECB aankopen, minimaal EUR 270 mrd tot september 2018, nog los van de herbeleggingen van aflopende beleggingen in de QE-portefeuille. Tegelijkertijd nemen de overheidstekorten af en zal dus de netto uitgifte naar verwachting ook dalen en lager blijven dan de QE-aankopen, van 210 mrd in 2017 naar 170 mrd 2018. Dit zorgt ervoor dat staatobligaties een zekere schaarste blijven houden. Wel kunnen macro-economische factoren zoals inflatie en economische groei rentes laten stijgen, juist omdat de ECB haar beleid voor langere periode op tafel heeft gelegd. Wat dat betreft houden we de signalen die voorbodes kunnen zijn op inflatie goed in de gaten. Anderzijds kunnen oplaaiende geopolitieke spanningen, met name in Noord-Korea en in het Midden-Oosten, ook weer voor stijgende obligatiekoersen zorgen.

Op politiek vlak zullen de Brexit en de Italiaanse verkiezingen domineren. Risico’s van de moeizame Brexit-onderhandelingen zijn een harde scheiding die zowel voor de EU als het VK zal leiden tot onzekerheid en een afname van de groei. De Italiaanse verkiezingen kunnen ervoor zorgen dat anti-Europese sentimenten de media domineren. Voor de LDI-portefeuilles met een focus op kernlanden is dit geen directe zorg, maar samen met een van de grootste schuldenaren van Europa (ca. EUR 1.900 mrd) en een zwakke schuldratio (132%) kan dit gevolgen hebben voor de rest van Europa.

2018 belooft ook wat meer duiding te geven over de toekomst van Euribor en de rol ervan in renteswaps. Bij veel LDI-portefeuilles is dit een groot deel van de renteafdekking en dus doen pensioenfondsen er goed aan zich voor te bereiden op eventuele veranderingen. Daarbij is het noodzakelijk dat ze zich mengen in het debat over een opvolging van Euribor en klaar zijn om eventueel te acteren wanneer tot verandering wordt besloten. Het VK is met GBP-Libor al wat verder gevorderd en dit kan belangrijke clues bevatten voor Euribor.

Een ander thema zal de verdere implementatie van central clearing zijn. We blijven monitoren wat de beste optie is voor elk individueel fonds en zelfs voor de individuele transactie. Naarmate banken de relatieve beprijzingen zullen aanpassen - de verplichting treedt pas voor alle pensioenfondsen in 2019 in werking - zullen swaps in toenemende mate via clearinghuizen worden verhandeld. Dit heeft dan ook weer zijn weerslag op het liquiditeitsmanagement van pensioenfondsen. Variabele onderpandstortingen dienen namelijk in cash te worden gedaan. Wij leggen in 2018 dan ook de nadruk op het voorbereiden van onze klanten op een wereld waarin liquiditeit efficiënt en integraal uit de LDI-portefeuille is te genereren.  

Een hieraan gerelateerd onderwerp zijn de hervormingen van de regulering van geldmarktfondsen. In navolging van wijzigingen in de VS zal deze markt ook in Europa aangepakt worden. De impact hiervan in de VS was relatief groot en Europa zal daarvan leren. Aanbieders zijn al bezig met het aanpassen van het productpallet. Echter, met een toenemende behoefte aan liquiditeiten is het verstandig rekening te houden met de mogelijke gevolgen hiervan. Dat zal feitelijk in 2018 moeten gebeuren, ruim voor de deadline in 2019.  

En de Bitcoin? We verwachten niet dat de Bitcoin in 2018 onderdeel van de beleggingen van pensioenfondsen zijn. Tenzij een fonds pensioenen in Bitcoin wil gaan betalen, want dan is het een prima liability driven investment