• Geen vooruitgang zonder risico's

  Zonder de mogelijkheden die risico’s bieden, zou ondernemerschap tot stilstand komen.

  Denk aan allerlei financiële zaken waar miljarden mensen in hun leven mee te maken krijgen, zoals de hypotheek op een huis, de opbouw van pensioen en de verzekering van huis of auto. Je kunt zeggen: risico is de zuurstof van de vooruitgang, absoluut noodzakelijk, maar vereist zorgvuldig management. 

  Riskant? Dat is een andere zaak 

  "Riskant" betekent letterlijk "gevaarlijk", "gewaagd" of "onzeker". Dat klinkt onheilspellend. Risicomanagementstrategieën zijn bedoeld om de schade van onacceptabele risico's te beperken, terwijl "riskante" strategieën organisaties blootstellen aan risico's die ze wellicht niet kunnen dragen.

  We hebben allemaal het verwoestende effect van de recente financiële crisis gezien. Het nemen van excessieve risico's zorgde ervoor dat het hele financiële systeem kwetsbaar werd, met paniek, een economische depressie en jarenlange bezuinigingen tot gevolg. 

  De aanbieders van financiële diensten werden als hoofdschuldigen aangewezen. Dit gaat echter slechts gedeeltelijk op. De belangrijkste oorzaak van de "Boom/Bust"-cyclus vindt zijn oorsprong in het menselijk gedrag.  Meer
  Risk_is_essential_to_progress
 • Financiële stabiliteit in een onzekere wereld

  Cardano helpt organisaties hun financiële doelen op stabiele wijze te halen: niet per se door minder risico's, maar door acceptabele risico's te nemen.

  Om langetermijn ambities te halen moeten organisaties onderscheid maken tussen mogelijk fatale risico's en acceptabele (en zelfs lonende) risico's. En nog beter: het vermijden van diepe dalen zorgt voor een stabielere groei, en daarmee voor nóg gunstiger resultaten op de lange termijn. 

  Precies dat is Cardano's missie, al sinds onze oprichting in 2000: onze klanten een solide vorm van risicomanagement aanbieden. Wij zijn ervan overtuigd dat financiële instellingen een echte bijdrage kunnen leveren aan het financieel welzijn van onze samenleving als geheel, mits ze een gedegen invulling geven aan hun risicomanagement. Euforie en trachten uitkomsten van onzekere gebeurtenissen te voorspellen zijn tot op heden geen sleutels voor succes gebleken. Het richt niets uit als je iets voor 95% zeker weet, terwijl de gevolgen van de resterende 5% desastreus kunnen uitpakken. 

  Voorbereid zijn op het ergste en daarmee zorgen dat je als organisatie je doelen bereikt, daar gaat het om. 

  Onze filosofie is gebaseerd op drie principes:

   • Financiële instellingen moeten anders worden opgezet, zodat ze kunnen omgaan met échte onzekerheid, en niet alleen met willekeurig gekozen statistieken uit het recente verleden of modellen. 

  • We moeten het bedenken van investeringsoplossingen die zijn gebaseerd op sterke (en mogelijk foutieve) aannames over hoe de wereld (en vooral de financiële wereld) werkt stoppen.

  • Elke geïmplementeerde strategie moet de beoogde doelstellingen kunnen bereiken – in veel gevallen een range aan mogelijke uitkomsten die we acceptabel vinden - óók als de strategie gebaseerd is op foutieve aannames. 

   We noemen dit de Cardano filosofie.

  MEER
  Financial_stability
 • Richt je op de consequenties van risico’s

  Onder onacceptabel risico verstaan we de mogelijkheid dat zich een gebeurtenis voordoet met funeste gevolgen voor organisaties, waardoor het behalen van de doelstellingen voor die organisaties ernstig belemmerd wordt.

  Met ‘financieel risico’ bedoelen we specifiek een risico dat zich kan voordoen voor organisaties die opereren of investeren in financiële markten. 

  In deze definities vinden we nergens iets terug over de káns dat een gebeurtenis met kwalijke gevolgen zich zal voordoen. Het inschatten van kansen is prima voor alledaagse zaken, maar het kan behoorlijk misleidend zijn als het gaat om het inschatten van desastreuze of fatale risico's. 

  Het zijn de gevolgen die tellen.  Wat kunnen in het ergste geval de verliezen zijn? En wat betekent dat voor uw organisatie? 

  Dát is belangrijk, heeft de ervaring ons in de loop van de tijd geleerd. De kansen op extreme gebeurtenissen met zeer ernstige gevolgen op de financiële markten worden vaak ernstig onderschat. De financiële markten storten van tijd tot tijd in, dat weten we. We weten alleen niet wanneer. 

  We zouden ons daarom eerder moeten concentreren op de gevolgen die een ernstige gebeurtenis voor organisaties kan hebben dan op zogenaamd betrouwbare financiële modellen en kansberekeningen. 

  Dat klinkt simpel, maar het betekent radicaal afscheid nemen van de gedachtegang die binnen de financiële wereld leeft. Waarom zou dat moeten? Het antwoord op die vraag is deels te vinden in de werking van het menselijk brein.

  MEER
  03_CW
 • Risico en het ‘menselijk’ vooroordeel

  De psychologie laat ons zien dat veel mensen moeite hebben met het werken met geld en onzekerheidsfactoren, zeker over lange tijdperiodes.

  Als het economisch langere tijd goed gaat, gaan veel organisaties hun sterke financiële positie als comfortabel beschouwen en groeit de neiging steeds grotere risico's te nemen.

  Deze kwetsbaarheid wordt in het dagelijks leven en in financiële theorieën echter nauwelijks onderkend. Ondanks zich repeterende desastreuze gevolgen, hebben wetenschappers weinig te melden over waaróm organisaties zo overmatig optimistisch zijn en funeste gevolgen slecht onder ogen willen zien. 

  Deze tendens is zo hardnekkig dat veel mensen op het moment dat de terugslag komt, niet kijken naar gedrag of beleid dat daartoe heeft geleid, maar de uitkomst toeschrijven aan domme pech. Maar in werkelijkheid doen geluk of pech niet terzake. Een combinatie van onjuiste opvatting van risico en een overoptimistische kijk op menselijk gedrag leidt tot onjuiste beslissingen die desastreuze gevolgen met zich meebrengen.


  MEER
  Human_bias
 • Bouwen aan robuuste financiële organisaties

  Begint met onderkennen dat de wereld complex en niet te voorspellen is.

  Onvoorspelbare markten hebben geleid tot grote tekorten bij pensioenfondsen en slechte vooruitzichten voor toekomstige generaties. Dit soort situaties kan niet worden voorkomen door risicomanagement alleen. Voordat er voorgoed mee af kan worden gerekend, moet eerst bepaald worden wat acceptabele risico's zijn en wie die risico's moet dragen. Om organisaties robuust en veerkrachtig te maken, moet eerst worden bepaald:

  • Wat onder succes wordt verstaan? Wat de doelstelling is en wat de organisatie wil bereiken? 

  • Wat onder falen wordt verstaan? Wat de ergste consequentie is die de organisatie kan dragen? 

  Als dit duidelijk is, is het eenvoudiger vast te stellen welk niveau van onacceptabele incidenten of consequenties een reële bedreiging vormt voor de continuïteit of doelstellingen van de organisatie. 

  Daarna kan worden berekend welke risico's de organisatie kan nemen zonder in de problemen te geraken. Binnen die bandbreedtes kunnen talloze afgewogen risico's worden genomen om de doelen van de organisatie te bereiken. 

  We begrijpen de wereld niet! 

  Financiële systemen, en zelfs financiële regelgeving, zijn vaak gebaseerd op het fundamenteel gebrekkige idee dat we begrijpen hoe de wereld werkt. Soms dénken we wel dat dat zo is, maar dat is een illusie. 

  We kunnen er alleen maar naar raden hoe iets precies zal uitpakken en meestal hebben we het mis. Waarom? Omdat we er moeite mee hebben te accepteren hoe complex de wereld is. Daardoor overschatten we ons vermogen te voorspellen hoe gebeurtenissen zich ontwikkelen. 

  In realiteit kunnen extreme gebeurtenissen op de financiële markten op volstrekt onvoorspelbare wijze enorme gevolgen hebben voor de financiële positie van een organisatie. Een prijsdaling in bepaalde zwakke markten gaat vaak samen met andere nadelige gebeurtenissen: hogere kapitaalmarktrente, extreme liquiditeitsrisico's, relaties die verplichtingen niet nakomen en onverwachte problemen met producten. 

  Door de samenhang van schadelijke factoren kan het verlies vaak veel groter uitpakken dan we op grond van geïsoleerde gebeurtenissen kunnen voorspellen. Er zijn extra maatregelen nodig om voldoende te kunnen anticiperen op het risico van deze gecombineerde effecten en dit risico te beperken.
  meer
 • Naar een toekomst zonder verrassingen in drie stappen

  Met eenvoudige stappen richting een minder onzekere toekomst

  Aan een solide strategie liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

  •  Vermijd desastreuze risico's door een planmatig risicomanagementbenadering van extreme gebeurtenissen.  
  •  Richt de risicoanalyses op de mogelijke gevolgen van een extreme gebeurtenis voor de organisatie (deze gevolgen zijn meetbaar en kunnen worden beperkt), en niet op waarschijnlijkheidsberekeningen (die vaak geen samenhang hebben met het echte onzekerheidsniveau). 
  •  Gebruik alle inzichten uit de gedragswetenschappen om de valkuilen te voorkomen die zich voordoen bij het nemen van beslissingen in onzekere omstandigheden. In het bijzonder moet er een organisatiebrede cultuur zijn die bepaald gedrag minimaliseert, bijvoorbeeld over-optimisme.

  Een goede strategie vraagt om een goede uitvoering, die voorkomt dat zich onverwachte verliezen voordoen die de strategie kunnen ondermijnen. Met andere woorden: u moet een ‘implementatiekloof’ vermijden. 

  Voor pensioenfondsen betekent dit bijvoorbeeld dat er niet alleen top-down moet worden gewerkt (van het ontwikkelen van een strategie naar het aanstellen van managers) maar ook bottom-up (ervoor zorgen dat het totale risico, genomen door alle managers samen, acceptabel is). Zonder dit bottom-up-proces wordt de strategie geleidelijk uitgehold, doordat er geen effectief implementatieproces aan gekoppeld is.  MEER
  Predictable_future
 • Cardano in de praktijk

  Zorgdragen dat instellingen bestand zijn tegen de onvoorspelbaarheid van de financiële markten en tegelijkertijd in staat blijven hun doelen te bereiken door slimmer gebruik te maken van bestaande investeringsmogelijkheden, dat is ons doel. We passen onze filosofie toe bij pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen in Europa. We hanteren die filosofie ook in ontwikkelingslanden, door middel van financiële innovaties voor lokale ondernemers.

  MEER
01CardanoWay1230x430jpg
 • Cardano Development

  Verbetering van de robuustheid en de veerkracht van financiële systemen in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

 • Cardano Insights

  Biedt inzicht in de belangrijkste principes voor een stabiel financieel leven voor alle generaties.

 • Dienstverlening

  Ondersteuning van pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en andere organisaties om weerbaarheid en stabiliteit te vergroten.